Tarcza antykryzysowa COVID-19 - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Tarcza antykryzysowa COVID-19

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA UMORZENIA NISKOOPRECENTOWANEJ POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW art. 15zzd

Nabór wniosków od 06.07.2020 o: udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o naborze wniosków od 06.07.2020 do 17.07.2020 o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej

Nabór wniosków od 06.07.2020 o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nabór wniosków od 15.06.2020 r. do 28.06.2020 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę